GARABASH, nata il 24-11-2003

DAIKASH HEP x Berendey BERGUL

13 mesi, 77 cm al garrese

13 mesi

13 mesi

13 mesi

14 agosto 2006

14 agosto 2006

14 agosto 2006

14 agosto 2006